Publikacje

red. Stanisław Grochmal

Jest autorem ponad 100 prac naukowych z zakresu automatyki, informatyki oraz zarządzania, a także licznych projektów i opracowań dla przemysłu. Łączna liczba punktów za publikacje według punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za lata 2011-2018 wynosi 170 pkt. (liczba cytowań wg Publish & Perish za okres 2010-2016 wynosi 34, a indeks Hirscha – 4). Poniżej wybrane publikacje za okres ostatnich 10 lat.

 

Monografie:

Grochmal S. – Paradygmat jedności w kontekście zarządzania organizacjami, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2014;

(8 rozdziałów, 392 strony, 27,5 ark. wyd., 444 pozycje bibliograficzne).

Grochmal S. – Ekonomia Komunii jako ewolucja Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Lider Gospodarki. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków 2011

(6 rozdziałów, 39 stron, 44 pozycje bibliograficzne).

 

Rozdziały w monografiach (recenzowane):

Grochmal S. – Ekonomia komunii w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem jako przedmiot edukacji biznesowej, w: M. Pawlak (red.) Nowe Tendencje w Zarządzaniu. Spotkanie teorii z praktyką. Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2011, Rozdz. V, ss. 79-96.

Grochmal S., Economy of Communion – between Corporate Social Responsibility and Social Economy, in: Social Aspects of Market Economy, P. Ucieklak-Jeż (ed.), Wydawnictwo im. St. Podobińskiego  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, Chapter 9, ss.169-193.

Grochmal S., Ekonomia komunii – propozycja dla przedsiębiorstw i społeczeństwa,
w: Dom, w którym rodzi się wspólnota, Studia Teologiczne i Humanistyczne, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Księgarnia św. Jacka, Katowice, 2012, ss. 168-185.

Grochmal S., Evaluation of conformity of management practice with a paradigm of unity in economy of communion businesses by quantitative methods,

w: Knowledge – Economy – Society. Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy; (red.) P. Lula, B. Mikuła, A. Jaki, Publishing House Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2013, Chapter 53, pp. 683-694.

Grochmal S., Paradigm of Unity - a New Holistic Paradigm in Management Sciences. Ergonomic and Spiritual Aspect in Theory and Practice, Advances in Science, Technology, Higher Education and Society in the Conceptual Age: STHESCA; Marek T. (ed.); AHFE (Applied Human Factors and Ergonomics) Conference, 2014, pp. 241-252. ISBN: 978-1-4951-2110-4.

Grochmal S., Ergonomiczny I duchowy wymiar pracy w przedsiebiorstwach ekonomii Komunii, w: Wychowanie i praca. W trosce o integralny rozwój człowieka, (red.) Z. Marek, J. Mółka, M. Mółka, Wyd. Akademia Ignatianum WAM, Kraków, 2017, cz.II Pedagogia pracy, ss.217-239.

Grochmal S., Komputerowe wspomaganie zarządzania, w: Zarządzanie organizacjami, (red.) P. Lenik, Wyd. PWSZ w Krośnie, Krosno, 2018, Rozdz. 12, ss, 285-312.

 

Artykuły w periodykach:

Grochmal S., Elementy kultury organizacyjnej jako determinanty działań społecznie odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach Ekonomii Komunii, w: Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 156, (red.) Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław, 2011, ss. 147-158.

Grochmal S., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw ekonomii komunii jako determinanta jej wymiaru społecznego, Acta Universitas Nicolai Copernici, Ekonomia – Nauki Humanistyczno-Społeczne, T. XLII, z. 403, Toruń 2011, ss. 51-68.

Grochmal S., Paradigm of Unity Based on Relational Capital in the Management of Enterprises, Research Papers of Wrocław University of Economics: Human and work in a changing organization. Management oriented on the employee interests. M. Gableta, A. Pietroń Pyszczek (ed.), nr 224, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2011, ss.72-81.

Grochmal S., Paradygmat jedności – nowy paradygmat zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 249: Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, T.2. Witkowski S.A., Stor M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, ss.358-367.

Grochmal S., Ekonomia komunii w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem jako systemowo zorganizowana pomoc w celu eliminacji biedy i nierówności społecznych, Prakseologia, 153/2012, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2012, ss.337-357.

Grochmal S., Paradygmat jedności w naukach o zarządzaniu, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Vol. XIV (13), 2013,  cz. 1, ss. 119-130.

Grochmal S., Paradygmat i jego rola w nauce, Zeszyty Naukowe PWSZ, Nr 9, Sanok 2014, ss. 133-143.

Grochmal S., Mental and cultural changes of enterprise management in accordance with the paradigm of unity, Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Journal of Mental Changes, Vol. 20, Issue 1-2, pp. 105–134, ISSN (Online) 1733-3911, DOI: 10.2478/v10241-012-0028-0, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, August 2015.

Grochmal S., Ekonomia komunii w relacji do ekonomii społecznej – analogie, różnice, szansa na współdziałanie, Ekonomia Społeczna, Nr 2/2015, ss. 43-59; DOI: 10.15678/ES.2015.2.03.

Grochmal S., Spirituality of unity in management - Economy of Communion, Cogent Business & Management (2016), Vol.3, Issue 1, 2016; pp. 105-134; DOI: 10.1080/23311975.2016.1140618,

Grochmal S., Paradygmaty w naukach o zarządzaniu, w: Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, Zeszyt 70, Zarządzanie w sektorach prywatnym oraz publicznym, P. Lenik (red.), 2016, ss. 83 – 131.

Grochmal S., The paradigm of unity in science and culture, in: S. Grochmal (ed.), Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Journal of Mental Changes, Vol. 22, Issue 1, 2016, ss. 22, ref. 56.

Grochmal S., Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwach Ekonomii komunii. Ekologiczny wymiar pracy i zarządzania w biznesie, w: Czasopismo Psychologiczne Psychological Journal, Vol. 23, N0. 2, 2018, DOI: 10.14691/CPPJ.23.2.319; (ss. 7, ref. 22).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję